Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
iic_sofia

Premi Traduzione

 

Premi Traduzione

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБА ЗА СУБСИДИЯ И/ИЛИ НАГРАДА ЗА ПРЕВОД НА ЛИТЕРАТУРНИ И НАУЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК, както и за създаване, дублиране и монтаж на субтитри на късометражни, дългометранти и телевизионни серии предназначени за масово разпространение

Кандидатите могат да подават молба един път годишно - до 31 март 2018 г.

Молбата се подава в Италианския културен институт в съответната страна.

Субсидии

Могат да бъдат подавани молби за:

А) превод и разпространение на литературни и научни творби от италиански език и на електронен носител;

Б) създаване, дублиране и монтаж на субтитри на късометражни, дългометранти и телевизионни серии предназначени за масово разпространение

Губят право на субсидия проекти неиздадена в 3 годишен срок от момента на присъждане/съобщаване на финансовата помощ.

1. Към молбата трябва да бъдат приложени следните документи:

а) описание и мотивация на творбата предназначена за превод, публикация и разпространение;

б) CV на преводача и договор на преводача с издателството, което представя искането;

в) кратък финансов разчет на издателя със разбивка за разходите по издаването, по превода на страница и превода на общия брой страници. Исканата субсидия трябва да е съобразена с цените на пазара за този вид труд;

г) планирани срокове за публикуване и разпространение, тираж и цена на дребно, както и видовете канали за разпространение;

д) копие от първа и четвърта страница от корицата на италианското издание;

е) договор за закупуване на авторските права, подписан от титуляра на правата и българския издател с цел бъдещо реализиране на проекта, за който се кандидатства. Като алтернатива може да бъде представено писмо за намерения от
страна на българския издател, в което да изрази ангажимен за бъдещо закупуване на правата (превеждането на субсидията се извършва след представянето на редовен документ удостоверяващ закупуването им.

ж) таблица, която може да свалите и попълните, а също и да изпратите по ел.път на iicsofia@esteri.it

NB.

ПОЛУЧИЛИТЕ ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СУБСИДИЯ СЛЕДВА ДА ПУБЛИКУВАТ В ИЗДАНИЕТО СЛЕДНИЯ ТЕКСТ:

“Questo libro è
stato tradotto grazie ad un contributo per la traduzione assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale italiano”

"Книгата е
преведена с помощта на субсидия за превод отпусната от Министерството
на външните работи и на международното сътрудничество на Италия"

2. При
кандидатстване за премия/награда се представя вече издадено/публикувано
произведение, чиято дата на излизане от печат да не е по-стара от 1 януари на
предходната година (по отношение на годината в която се кандидатства).

Наборът
на документи е същият, който е изброен в т.1, към тях се прибавя и оригиналът
на вече публикуваната на български език творба.

Умоляват се кандидатите да представят цялата
документация на италиански или английски език в два екземпляра.

Непълни документи и такива, в които липсва подпис върху договорите няма да
бъдат приемани и разглеждани.


70