Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Opportunità

 

Opportunità

Катедра по Романистика
към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св.Климент Охридски”

Специалност Италианска филология

Магистърска програма “Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия-България” - обучението е редовно: държавна поръчка / платена форма на обучение

Програмата „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия-България” си поставя за задача не само да предложи на студентите магистранти една широка основа на познания върху културата на двете страни и културните ареали, в които те са разположени, но и върху специфики на националните научни традиции в областта на антропологията и по-общохуманитарните и социални изследвания, развивани в България и Италия. Тази основа би позволила на студентите от една страна да откриват връзките между културен контекст и възможностите за изследването му, а от друга страна би им
позволила да ги търсят в контекста на по-обемни пространствени и интелектуални цялости – една все по-настойчиво декларираща се необходимост днес в Европа.

Преподавателският състав включва специалисти – антрополози, филолози, изкуствоведи, музиколози, историци от Римския университет „Ла Сапиенца”, от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и от Българската академия на науките.

Условия за прием

• Среден успех от курса на обучение и от бакалавърските държавни изпити най-малко мн. добър 4.50 за държавна поръчка и
най-малко 4.00 за платена форма на обучение;

• Степен на владеене на италиански език (писмено и говоримо), потвърдена с официален документ – диплома или сертификат,
което се налага поради факта, че програмата се осъществява и на италиански език в България (в първите два семестъра) и в Италия (в третия семестър);

• Студентите може да са завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по всички филологически специалности, както и по други специалности;

• Всички кандидати – държавна поръчка и платена форма на обучение - се явявят на приемен изпит.

Приемният изпит се провежда под формата на събеседване. Въпросите, които се задават от изпитната комисия, целят да проверят:

• общокултурната осведоменост на кандидатите;

• адекватността на комуникативното им поведение;

• способността им за самостоятелно мислене;

• качеството на изказа на български и италиански език;

• обвързаността на интереса им към магистърската програма с намеренията им за професионална реализация.

Класирането става според резултатите от събеседването, а при равен резултат според средната аритметична оценка, получена от:

• Средния успех от следването в бакалавърската степен;

• Средния успех от държавните бакалавърски изпити.

Цели

Професионални

В програмата е поставен специален акцент върху практически параметри на функциониране на културата в условията на различни общества – обстоятелство, което изгражда умения и предпоставя перспективата за бъдеща работа на младите
специалисти в областта на културните политики на различни европейски страни, възможности за изработването и управлението на национални, регионални и международни проекти в областта на културата, устойчивото регионално и местно развитие.

Възможности за реализация и за по-нататъшно развитие

Квалификацията “Магистър по Италианска филология и Антропология (Антропологичeски изследвания на Средиземноморието и Балканите:
Италия-България)”, придобита в рамките на магистърската програма, организирана от Катедрата по Романистика при Факултета по класически и нови филологии, Римския университет “Ла Сапиенца” и БАН, позволява на дипломираните студенти да намерят професионална реализация като служители в:

-Културни и образователни институции;

-Медиите;

-Туристически и рекламни агенции;

-Общински и регионални структури на администрацията;

-Международни организации в категориите комуникация, консултация и представителство, и др.

Информация за учебния план на магистърската програма ше намерите на сайта на Софийския университет „Св. Климент Охридски”: www.uni-sofia.bg.

Документите за кандидатстване за програмата се приемат от инспекторите в деканската канцелария на Факултета по класически и нови филологии (ФКНФ) – ст. 231, Ректората, партер, тел. 02 9308 381, в периода 10 май -12 септември 2016 г.

Събеседването с кандидатите за обучението в магистърската програма ще се проведе на 14 септември 2016 г. от 10:00 ч. в зала
233, Ректората, партер (до деканския кабинет на ФКНФ).

Записването на одобрените кандидати е в Студентската канцелария, ст. 211, Ректората, партер.

За подробна информация по всички интересуващи ви въпроси потърсете ръководителя на магистърската програма проф. д-р Албена Василева (0885441066; aldivasy@gmail.com ).


59